Begroting 2024 Algemene beschouwingen

images0.persgroep.jpg
arend.png
Door Arend Palland op 10 november 2023 om 19:22

Begroting 2024 Algemene beschouwingen

In de afgelopen tijd heb ik, vanwege de verkiezingen, veel met mensen gesproken over de politiek. Het valt me steeds weer op dat mensen helemaal geen hele grote wensen of onmogelijke eisen stellen. Het eenvoudige, goede leven, in een goede gemeenschap. Waarin we zuinig zijn op elkaar en de schepping. Hoe kan het dan toch dat er zoveel onvrede is en wantrouwen als onze wensen zo eenvoudig lijken.

Wat ik ook merk in de gesprekken is dat mensen echt snakken naar meer verbinding. Te vaak wordt die verbinding als vanzelfsprekend gezien. Maar dat is ze niet. Te vaak is ze ingeruild door de markt, het recht van de sterkste, alles dichtregelen. Daarmee benemen we het zuurstof van onze samenleving.

Vanuit dit perspectief kijkt de ChristenUnie ook naar de begroting die voor ligt. Vanuit geloof in de samenleving willen we een aantal punten aanstippen in deze begroting die wat ons betreft belangrijke aandacht verdienen:

  • Verbindend besturen
  • Duurzaam financieel gezond
  • Zorgzame gemeenschap

Verbindend besturen

Als eerste verbindend besturen. Van alle overheden heb je misschien wel het meest te maken met de eigen gemeente, letterlijk van de wieg tot aan het graf. Daarom begint herstel van vertrouwen in de politiek ook in Hattem. De ChristenUnie koestert de organisatie en ambtenaren die dienstbaar is aan de Hattemse gemeenschap. Voor kwetsbare mensen in onze stad en een hoopvolle toekomst.

Bij onze organisatie ligt ook een flinke uitdaging. De weg van visie, naar beleid en vervolgens uitvoering is lang. Soms door de kwetsbaarheid van de gemeentelijke organisatie. Jarenlange toename van taken hebben geleid tot een stijgende werkdruk. We zien dat er veel inhuur nodig is geweest om de boel draaiende te houden. We willen toe naar een sterk stadsbestuur waar meer expertise in de eigen organisaties beschikbaar is en daardoor minder externe inhuur en advisering nodig is.

We pleiten voor invoering van de vertrouwensregel: Echte verbinding begint in vertrouwen van elkaar en de goede intenties. Vertrouwen in ons stadsbestuur. In onze ambtenaren. En vanuit onze ambtenaren in maatschappelijke organisaties en verenigingen. In mensen die aan het loket van het stadhuis komen omdat ze in de knel zitten, zorg nodig hebben of dat hen gewoon de weg gewezen moet worden in de samenleving.

Daarom zijn we blij met de investeringen in de ambtelijke organisatie en plannen voor verbouwing van ons stadhuis. Nog even los van de noodzaak om te besparen op energieverbruik, zie we een verbouwing ook als een kans van meer verbinding in onze samenleving. Onze oproep is om het verkenningstraject rondom de verbouwing van het stadhuis echt samen met de stad en de organisatie te bewandelen. Een gezamenlijk traject met meer dan symbolische waarde. Gezamenlijke besluitvorming met de samenleving, bestuurlijke vernieuwing en werken vanuit verbinding. Hiermee bouwen we niet alleen aan een opener huis van de stad, maar ook aan een zorgzame gemeenschap die Hattem is.  

 

Duurzaam financieel gezond

De druk op de gemeente is ontzettend groot geworden. De Rijksoverheid moet echt stoppen met het overhevelen van taken aan gemeenten zonder toereikend budget. Wilt u nog een stemadvies van een partij die wel wil investeren in gemeenten dan heb ik nog wel een tip 😉

Vanwege deze landelijke onzekerheid vinden wij het belangrijk om voorzichtig te zijn met investeringen die we aangaan. De ChristenUnie dient een amendement in waarmee we als focusgebied voor besparingen eerst kijken naar infrastructurele projecten. Hier gaat vrij veel geld in om. Door slim te sleutelen aan onderhoudsniveaus en timing van werken zien we kansen om kostenredutie te realiseren. Zonder dat we in boeten op veiligheid. Daarom roepen we ook op om de projecten rondom onderhoud ook meteen te gebruiken om echte verbetering van veiligheid te realiseren. Om dit te realiseren dienen we een motie in om te onderzoeken tunneltje de oversteek over het Apeldoornseweg veiliger kan maken.


Zorgzame gemeenschap:

Die focus op veiligheid maken we vanuit een scherpe keuze voor de zorgzame gemeenschap die Hattem is. In het bijbelboek Prediker staat: ‘Wanneer twee vrienden samen zijn en één van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te krijgen.’ We zijn dan ook dankbaar dat geld gereserveerd is voor het Hattemer Leefstijl akkoord, het Hattems model voor preventie omdat gezond gedrag voor iedereen bereikbaar moet zijn. Maar ook de samenwerking met Stichting Welzijn Hattem in het bestrijden van eenzaamheid en armoede.

Daarom blijven we ons inzetten voor natuur, bewegen, recreatiewater, en heel belangrijk: extra woningen, zodat er passende woningen komen voor iedereen. Hiermee draagt deze begroting als geheel echt bij aan welzijn van Hattemers van jong tot oud.

Voorzitter, tot slot. U kunt er van op aan dat onze bijdrage voortkomt uit bezorgdheid en optimisme. We zijn hoopvol dat we hier samen in Hattem voort kunnen bouwen aan een sterke samenleving. Waarin inwoners, raadsleden, ambtenaren en bestuurders ruimte geven aan elkaar om op adem te komen. In het klein, ook komende vrijdag als we mantelzorgers in het zonnetje zetten.

Want de politiek lijkt soms steeds meer in de ban te raken van haar eigen polarisatie. Populisten roepen bij elke situatie dat de politiek sneller moet handelen. Dat belastingcenten verspilt worden. Constructieve partijen reageren gehaast en willen de crisis direct oplossen. Dat lukt maar moeilijk. Zo creëert de constructieve politiek de eigen teleurstellingen. En voedt in die zin ook weer het populisme. Laten we daar voor waken.

Ik roep iedereen in de stad op om de verbinding te zoeken. Vanuit verbinding kan vertrouwen groeien. En dan ben ik ook weer terug bij de eenvoudige wensen van mensen die we tegenkomen in de dagelijkse praktijk. Die geen onmogelijke eisen stellen. Het eenvoudige goede leven. Wees eensgezind, leef in vrede met elkaar. Dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.