Zorgen om de ouderenzorg in Hattem.

Screen Shot 2018-01-14 at 15.46.58

Rond de Hof van Blom en Hanzeheerd De Bongerd is het onrustig. En dat brengt onzekerheid met zich mee voor mensen in Hattem die daar het minst behoefte aan hebben. De fractie van de ChristenUnie vraagt zich af of het college de regie nog wel in handen heeft. Heeft dit college wel een heldere visie om dit probleem op te lossen of hoopt men dat de tijd vanzelf de bestaande problemen oplost?

Tegelijkertijd is iedereen aan het rekenen. Driezorg trok ruim een jaar geleden de conclusie: nieuwbouw van de Hof van Blom bouwen is bouwen voor leegstand. Hanzeheerdt schermt met een korte wachtlijst. Ook Het Baken (afdeling Hoenwaard) heeft voor Hattem een wachtlijst, verhoudingsgewijs een lange. Nijhuis Bouw heeft zorgaanbieders gevonden die aan het rekenen zijn of herbouw en in gebruik nemen van de Hof van Blom financieel uit kan. In december 2017 zou er duidelijkheid zijn, maar 2018 is inmiddels aangebroken. De gemeente heeft in 2015 een nota intramurale ouderenzorg het licht doen zien waarin de cijfermatige uitkomsten veel kritiek kenden uit de raad: niet anticiperen op rijksbeleid en niet bouwen voor leegstand.

Voor de fractie van de ChristenUnie is één ding duidelijk: de huidige locatie van de woonzorgzone Geldersedijk moet behouden blijven. Natuurlijk moeten de zorgkantoren in Zwolle en Apeldoorn betrokken worden bij de prognoses die gemaakt worden ter voorkoming van bouw voor leegstand. En natuurlijk realiseren we ons dat lokale prognoses binnen de WLZ (Wet Langdurige Zorg) eigenlijk onzin zijn. Indicatiestelling voor langdurige zorg vindt namelijk regionaal en zelfs bovenregionaal plaats. En er is altijd veel onzekerheid. Niemand is binnen de WLZ verplicht naar een verpleeghuis te gaan in de gemeente waar hij of zij woont. De keuzevrijheid is groot. Dat is zeer gewenst. Dat moet zo blijven.

Mevr. Schüttel (bestuurder van Hanzeheerdt De Bongerd) verwijst in een schrijven aan de raad naar gesprekken en de ondertekening van een visie op samenwerking t.a.v. ouderenzorg in Hattem. Betrokken partijen als de gemeente Hattem, Vrienden van de Hof van Blom, Hanzeheerdt en Triade willen samen met het bouwbedrijf Nijhuis BV uit Rijssen werken aan een integrale visie met een zekere gelaagdheid (niet alles kan in één keer!). Die gelaagdheid is inmiddels versmald tot een stappenplan. Een pro- actief beleidsplan als uitgangspunt is er niet en ligt er niet aan ten grondslag. Het huidige college van de gemeente Hattem had hiervoor kunnen zorgen.

Tijdens de algemene beschouwingen van 2017 en 2018 heeft de ChristenUnie gepleit voor het onder één kap brengen van de huidige twee zorgzones. Woonzorgzone Geldersedijk lijkt hier uitermate geschikt voor. De gemeente beschikt over voldoende grondposities om dit te kunnen realiseren. Een integrale woonzorgzone, samengesteld uit een tweetal denominaties, past beter bij de kleine schaal van Hattem dan twee aparte zones en lost ook andere problemen op. Het huidige college heetdit niet waar kunnen maken. Na 21 maart wordt werkelijk beleid maken voor onze ouderen en zorgvragenden een uitdaging voor een nieuw college, zeker als de ChristenUnie daar deel van uit mag maken.

« Terug