Toekomstbestendig stadhuis

gemeentehuis.jpg
CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
Door ChristenUnie op 31 januari 2024 om 20:34

Toekomstbestendig stadhuis

In zowel het coalitieakkoord 2018 en het bestuursakkoord 2022 komt aan de orde dat er investeringen nodig zijn om het stadhuis te verbouwen. Installaties lopen tegen het eind van hun levensduur aan en moeten vervangen worden. Daarnaast vragen de monumentale panden om verduurzaming en aanpassingen in de inrichting om beter aan de eisen van de tijd te kunnen voldoen. De ChristenUnie vindt dat de verbouwing vooral toekomstbestendig en kostenbewust moet worden uitgevoerd.Huis van de stad
Hattem is een stad van de verbinding. Als toekomstbestendig huis van de stad moet het stadhuis dit ook uitstralen. Een verbouwing moet leiden tot meer persoonlijk contact in het stadhuis. Het stadhuis wordt dan een centrale plek van ontmoeting. We willen inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven graag betrekken bij het gemeentebeleid. Dat vraagt wat ons betreft ook om een duidelijke meebeslissende rol bij de besluitvorming over de verbouwing van het stadhuis.

Van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid
In de gemeenteraad hebben we het afgelopen tijd gehad over ‘onbegrepen gedrag’ of verwarde personen in onze regio. De enorme toename van deze situaties komt niet doordat de mensen veel zijn veranderd, maar de samenleving is veranderd. Diverse onderzoeken laten zien dat deze toename te maken heeft met een steeds complexer worden de wereld om ons heen. De ChristenUnie roept op om zelfredzaamheid als ontwerpuitgangspunt te schrappen.

We hebben een fundamenteel andere visie nodig op de overheid, en laat die nou eens beginnen in Hattem. Een visie die niet alleen uitgaat van zelfredzaamheid maar samenredzaamheid. De Hattemse samenleving is geen contractuele relatie, van individualistische burgers. Waarin we met allerlei kleine lettertjes risico’s moeten afdekken en elkaar met wet- regelgeving gevangenhouden. De Hattemse samenleving waarin mensen elkaar helpen en niet in de steek laten. Onze inzet is een stadhuis waar geen belletje klinkt van de nummertjesautomaat maar weer het aloude ‘hoe kan ik van dienst zijn’.

Goed rentmeesterschap
Kostenbewust denken betekent wat de ChristenUnie betreft juist dat we nu bepaalde investeringen moeten doen. Het totaalplaatje is daarbij belangrijk. Immers, bepaalde duurzaamheidsinvesteringen zullen zich snel terugverdienen. En een goede werkplek is vanuit goed werkgeverschap steeds belangrijker. Zeker in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Daarom gaat het wat ons betreft niet primair om de investering die nodig is. Belangrijker zijn de exploitatielasten waar ook de toekomstige energiekosten en terugdringen van externe inhuur een onderdeel van uitmaken. Goed rentmeesterschap betekent in dit geval goed werkgeverschap en energiebewust.

Proces
De komende tijd zullen door de organisatie een aantal scenario’s worden uitgewerkt die passen binnen de randvoorwaarden die de gemeenteraad zal vaststellen. Gezien de huidige staat van de installaties zal in het komende half jaar naar verwachting meer duidelijk worden over de toekomst van het stadhuis. Als u mee wilt denken, ideeën heeft die we absoluut mee moeten nemen dan horen we graag van u.