Geschiedenis

Missie en geschiedenis

De ChristenUnie is opgericht op 22 januari 2000 na de politieke fusie tussen GPV en RPF. Een jonge partij dus, maar wel met een rijke historie die vorm kreeg door denkers als Augustinus, Luther, Calvijn, Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper.

De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. Om dit doel te bereiken streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken op het woord van God.
De Bijbel is echter geen politiek handboek voor het oplossen van problemen in deze tijd, maar we leren er Gods liefde voor mensen en deze wereld kennen. De tien leefregels die God aan Zijn volk gaf zijn goed voor alle mensen. De ChristenUnie wil dit praktisch vormgeven. Zo vertaalt de ChristenUnie geloof in politiek. Daarom wil zij opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en voor de bescherming van het leven.


De ChristenUnie wil een politieke partij zijn die de samenleving in beweging brengt. Zij mobiliseert via netwerken op diverse niveaus mensen, maatschappelijke organisaties en kerken om samen na te denken over de toekomst. Het is onze ambitie om de christelijke waarden te vertalen in normen voor de overheid en de samenleving.

De ChristenUnie streeft ernaar de achterban van leden en kiezers te verbreden. Zij wil een brede partij zijn waar christenen zich thuis voelen; een krachtiger vertegenwoordiging op elk politiek niveau.

De ChristenUnie is steeds opnieuw op zoek naar mensen die ons willen steunen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een lidmaatschap. Leden kunnen deelnemen aan excursies, interessante cursussen volgen, meelezen met de nieuwsbrief en zij ontvangen het politieke magazine ‘Handschrift’.

De ChristenUnie is een biddende partij. Via de website is het mogelijk om u te abonneren op de maandelijkse gebedsbrief. Een handreiking om te danken en te bidden voor actuele ontwikkelingen.

Met uw steun bereiken we meer!
De ChristenUnie is opgericht op 22 januari 2000. Een jonge partij dus, maar één met een rijke traditie.

  • De ChristenUnie bouwt verder op de kennis van grote denkers in de christelijke traditie zoals Augustinus, Luther en Calvijn.
  • De ChristenUnie staat in de traditie van mr. G. Groen van Prinsterer (1801-1876). Een voorvechter voor politiek op bijbelse grondslag en christelijk onderwijs.
  • In 1879 richt Abraham Kuyper de Anti Revolutionaire Partij op, de eerste christelijke politieke partij in ons land.
  • In 1948 richten gereformeerde christenen het Gereformeerd Politiek Verbond op.
  • In 1975 richten christenen uit verontrusting over de koers van het CDA de Reformatorische Politieke Federatie op.
  • In de jaren 1990-2000 verdiepen zich de contacten tussen het GPV en de RPF.
  • Op 22 januari 2000 stemmen de afgevaardigden van GPV en RPF in met een politieke fusie: de ChristenUnie is geboren.
  • Op 8 november 2003 kiezen de afgevaardigden voor het opheffen van GPV en RPF.

Een nieuwe partij met een rijk gedachtegoed.
De boodschap van christelijke politiek blijft altijd actueel.