Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Juni 2021

Klaar voor de stad

Als raadsfractie zijn we blij met de versterking door maar liefst drie nieuwe enthousiastelingen, van links naar rechts Jan Jaap Zijlstra, Karin Vermeulen en Edwin Pleijsier.  Zij willen zich graag inzetten voor het raads- en commissiewerk en draaien al weer enkele weken mee als fractieondersteuners. Een ding is al duidelijk: in en om Hattem zijn ze regelmatig op de racefiets te vinden. 

Op maandag 28 juni zijn Karin, Jan Jaap en Edwin ‘aangewezen’ als commissielid in de openbare vergadering van de gemeenteraad. Hieronder stellen zij zich voor.

 
 
 

 
       
 
 

Mijn naam is Jan Jaap Zijlstra, 28 jaar oud en samen met mijn vrouw Emmie ben ik sinds ons huwelijk in september 2020 woonachtig in Hattem. Na wat omzwervingen vanwege onze studies zijn we weer teruggekeerd richting de Veluwe. Zelf ben ik geboren en getogen in Elburg en heb denk ik daar ook mijn grote voorliefde voor de Veluwe vandaan. Naast mijn werk als pabodocent in Zwolle ben ik politiek actief geweest bij de gemeenteraad van Groningen als steunfractie-lid en binnen de jongerenafdeling van de ChristenUnie als voorzitter van de denktank.

In mijn vrije tijd houd ik erg van sporten (met name hardlopen en racefietsen) en lezen. Ik kijk er erg naar uit om me ook in Hattem bezig te kunnen houden met het publieke belang en het is een voorrecht om me daarvoor in te mogen zetten. Wellicht spreek ik u binnenkort eens over de gemeente en uw ideeën daarover!

 

Mijn naam is Karin van der Meulen-Knol en ik ben 36 jaar oud. Ik ben getrouwd met René en we hebben twee kinderen: Roan (8) en Irsa (5). Ik ben geboren en getogen in Hasselt. Na een aantal jaren in Friesland te hebben gewoond, wilde ik graag weer terug naar de omgeving van Zwolle. Hattem had onze eerste voorkeur vanwege de ligging, natuur en sfeer. Zodoende zijn we in 2010 in Hattem terecht gekomen en dat bevalt ons prima! 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam voor de orde van advocaten Overijssel, gevestigd in Deventer. 

Dat mijn man en ik ook voor de natuur naar Hattem zijn gekomen, heeft onder meer te maken met onze voorliefde voor de fiets. We wielrennen, mountain- en gravelbiken graag in deze mooie omgeving. Inmiddels zelfs met ons hele gezin. Daarnaast loop ik regelmatig hard en volg ik wekelijks een bootcamptraining. 

Hoewel politiek van jongs af aan, via mijn vader, onderdeel uitmaakte van mijn leven heb ik zelf geen politieke ervaringen. Ik ben benieuwd wat er nog op mijn pad gaat komen en hoop een goede bijdrage te kunnen leveren binnen de ChristenUnie. 

 

Ik ben Edwin Pleijsier, 35 en getrouwd met Esther, vader van Daan (5) en Naomi (1). Wij zijn allebei in het nieuwe land opgegroeid, maar de laatste jaren heb ik al doorgebracht in Zwolle. Daar hebben wij ook de eerste jaren van ons huwelijk (2010) gewoond, maar we zijn nu vier jaar geleden verhuisd naar Hattem en hebben daar nog geen moment spijt van gehad. Ik werk zelf voor de gemeente Dronten als beheerder van alle geografische gegevens, de kaart zeg maar, en de regie op het landmeten.

In mijn vrije tijd ga ik graag sporten. Ook in mijn geval is dat hardlopen en soms wat wielrennen of wat zware spullen optillen. Mijn politieke ervaring gaat niet veel verder dan het achtuurjournaal om eerlijk te zijn, maar ik ben erg gemotiveerd en leer snel. Er komen heel wat uitdagingen op de gemeente af en ik ben blij dat ik daar een kleine rol in mag spelen. Ik doe dat niet voor mijzelf maar voor de gehele gemeente Hattem en kom ook graag in contact met de inwoners om van gedachten te wisselen, want daar doen we het voor!

 
 
 

Gesponsorde rotondes in Hattem, wanneer?

In veel plaatsen zijn ze al te zien: rotondes met daarop de mededeling dat beplanting en verzorging gesponsord worden door een lokale onderneming. De ChristenUnie heeft in mei 2019 al een motie van die strekking ingediend. Deze is door alle partijen omarmd en ook wethouder Carla Broekhuis toonde zich enthousiast. Inmiddels zijn we twee jaar verder, terwijl nog nergens een bordje in de rotondegrond is te zien. In de raadsvergadering van 31 mei vroeg Hans Havinga daarom opnieuw naar de stand van zaken. Carla Broekhuis, de wethouder die over de uitvoering van de motie gaat, zegde toe dat de sponsoring direct na de zomervakantie van 2021 zal zijn geregeld.

We volgen de ontwikkelingen met belangstelling, want sponsoring biedt een mooie win-winsituatie: verzorgde rotondes tegen minder kosten voor de gemeente en een bescheiden reclame voor onze lokale ondernemers. Van onze ondernemers begrepen we al dat er animo voor is, dus wellicht zijn binnenkort de namen van de eerste sponsoren te zien.

 

Oerend hard door Hattem?

In Hattem is 30 het nieuwe 50. Als ChristenUniefractie  juichen we de herstructurering van de Bijleveldsingel, Vechtstraat en Hessenweg dan ook toe. Het doel van de herstructurering was meer veiligheid te scheppen voor fietser en voetganger. Dat is één van de uitgangspunten van ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen en ook van het coalitieakkoord en de verwachting is dan ook dat dit waargemaakt wordt.

In de afgelopen maanden is er veel werk verzet. Hans Havinga: ‘Vanuit mijn werkkamer kon ik dagelijks de werkzaamheden volgen. Er is door heel veel mensen hard gewerkt en het resultaat mag er zijn. Uiteindelijk zal in de praktijk moeten blijken of deze 30km/u-wegen voldoende ‘zelfhandhavend’ zijn.’

Op vragen van Hans Havinga daarover zegde wethouder Auke Schipper een evaluatie toe als alle werken zijn afgerond en er ervaring is met de voltooide situatie. In de raadsvergadering van 31 mei voegden ook Teun Juk (CDA) en Erik Kort (D66) zich in het koor van raadsleden dat met belangstelling naar de resultaten van het project kijkt.

Bij deze evaluatie is het belangrijk om af te gaan op feiten en ervaringen van Hattemers. Want ‘U als bewoner hebt als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt, de openbare ruimte.’ zo klinkt het op de website van de gemeente. We horen dan ook graag van de lezers van deze nieuwsbrief welke veranderingen wel of niet hebben bijgedragen aan de verkeersveiligheid in Hattem.  

Windmolens oké, maar waar?

Dat is zo ongeveer de sfeer als er in de raad over de regionale energie strategie (RES) gaat. Niet dat de ChristenUnie fractie blind voor windmolens is, maar onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, is wat de ChristenUnie betreft niet vooraf opties uitsluiten. Evenmin als het uitsluiten van zonnepanelen op de voormalige stortplaats waar ook onderzoek naar gedaan wordt. We zijn benieuwd wat er allemaal mogelijk is en dan zal er een keus gemaakt worden, want als gemeente Hattem maken wij zelf de keuzes over wat er wel en niet gaat komen. De uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs krijgt zo ook zijn gevolgen in Hattem. Arend Palland en Marinus Kers zijn woordvoerders en steken altijd positief in en kijken vooral naar mogelijkheden. 

Wonen

Hattem is een prachtige stad om te wonen. We zien daarom dat er veel vraag is naar huizen in Hattem. Jongeren en gezinnen zijn soms lang op zoek naar huizen of vertrekken uit Hattem. Daarnaast zorgen vergrijzing en klimaatverandering voor een veranderende behoefte. De woningopgave is groot. De gemeenteraad zal aan een aantal fundamentele keuzes richting moeten geven. Daarom is er op initiatief van de ChristenUnie een stuk in de maak dat een aanzet is tot een debat om tot keuzes te komen.

Alle politieke partijen in Hattem vinden wonen zeer belangrijk. In de afgelopen periode zijn meerdere woningbehoefteonderzoeken uitgevoerd, zoals het onderzoek ‘inzicht in de Hattemse woningbehoefte’ van 11 september 2019. Ook in de prestatieafspraken met Triada en in de nieuwe omgevingswet komen diverse opgaven terug. In het coalitieakkoord staat de ambitie dat Hattemers hun hele leven een voor hen passende woonvorm in Hattem kunnen vinden.

Het eerste doel van dit stuk is de opgave en behoefte voor passende woonvormen in kaart te brengen en te koppelen aan de juiste instrumenten. Daarbij stellen we vast welke opgaven op dit moment nog niet zijn opgenomen in de agenda van de gemeenteraad in Hattem.

Het tweede doel is richting te geven aan fundamentele keuzes over de woningbouw. Bijvoorbeeld: wat is in Hattem nodig, waar ligt voor Hattem de grens van groei, hoe zit Hattem in de regio, welke omvang is wenselijk om het voorzieningenniveau op peil te houden en welke instrumenten zetten we in bij het realiseren van deze toekomstvisie?

Als door alle fracties op het stuk is gereageerd zal het in de raad komen en zullen wij er ook verder op terug komen in deze nieuwsbrief. Arend Palland en Marinus Kers zijn samen actief op het onderwerp wonen.

Overlast (?) Jeugd

In de Hattemer van 19 mei en de raadsinformatie van 11 mei was te lezen dat er een integrale aanpak ontwikkeld wordt ter bestrijding van de overlast door de jeugd. De titel “overlast jeugd”  klinkt ons als ChristenUnie te negatief in de oren. Er wordt nu gereageerd op de symptomen en het is fijn dat SWH fors inzet op jongeren, maar corona legt misschien ook tekortkomingen bloot.

In Overijssel start men met workshops voor jongeren die interesse hebben in Dans, DJ, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater. In de raadsinformatie staat: in het vijfde steunmaatregelenpakket corona komen wij terug op dit onderwerp en de inzet die daarvoor nodig is geweest. 

Jongeren zijn er ook na Corona nog en de ChristenUnie heeft in de raadsvergadering van 31 mei bij monde van Marinus Kers gepleit voor doorgaand extra aandacht voor jongeren en gevraagd hier de kerken, sportverenigingen etc. ook bij te betrekken. Neem voorzieningen voor jongeren tot en met 25 jaar eens onder de loep. Vraag de jeugd zelf wat ze willen, per post, via citizens lab (digitale participatietool van de gemeente Hattem) en beloon ze voor het invullen. 

Een idee is bijvoorbeeld een graffiti wall zoals een moeder aan ons als raadsleden laatst mailde. Naast onze buurtcoach, jeugdwerk van swh, (sport)verenigingen en jeugdwerk van kerken is in Hattem, vooral voor oudere jeugd, niet veel extra’s te doen. 

Uiteraard zijn wij benieuwd wat het college hiermee zal gaan doen en we zullen dit dan ook nauwlettend volgen. 

Van het bestuur

De zomer komt er aan en dat is altijd weer een mooi moment om een balans op te maken. Ook politiek bedrijven in coronatijd valt niet altijd mee. Ineens is alles letterlijk en figuurlijk afstandelijk. Mooi om te zien dat we een wethouder hebben die goed in zijn kracht staat en een fractie die een sterk team vormt. Zoals u heeft kunnen lezen heeft het werk van de ChristenUnie dan ook in Hattem door kunnen gaan, zij het wat minder persoonlijk. 

De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen vroeg om de nodige creativiteit, ook al moesten veel leuke  ideeën in de ijskast, omdat de regels bijeenkomsten niet toelieten. De goede ideeën bewaren we maar voor de gemeenteraadsverkiezingen, want die staan al snel  voor de deur. Na de zomer starten we met de voorbereidingen, waaronder het maken van een verkiezingsprogramma en het samenstellen van de kieslijst. 

Afgelopen periode heeft ons ook wel bewust gemaakt hoe belangrijk het is met elkaar in contact te staan. De komende tijd willen we dan ook meer aandacht hebben voor de contacten met de leden. Vandaar dat we een start hebben gemaakt met het bellen van de leden om betrokkenheid binnen de afdeling te vergroten. Het leuke is dat we inmiddels een aantal mensen bereid hebben gevonden om te komen helpen bij het werk van onze afdeling. Zij stellen zich elders in deze nieuwsbrief aan u voor. Bovenal zijn we God dankbaar dat we in Hattem mogen bouwen aan een bloeiende stad en dat Hij mensen op ons pad brengt die daarbij willen helpen. 

Wij wensen u een mooie zomer toe en we hopen u direct na de zomer te ontmoeten tijdens een ledenbijeenkomst.

 

Contact

Henk Schreuders, voorzitter
ahschreuders@gmail.com
0622987214

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts