Financiën

Financiën

Het lijkt iets beter te gaan met de Hattemse financiën. Hogere uitgaven van de Rijksoverheid zorgen er voor dat er ook meer geld naar het gemeentefonds gaat. Het mechanisme dat meer of minder rijksuitgaven via het gemeentefonds de inkomsten van de gemeenten beïnvloeden, staat ter discussie.

In Hattem hebben we door de inspanningen van de ChristenUnie in de afgelopen raadsperiode een rechtvaardig systeem van Rioolheffing waarin zowel elementen van milieubelasting (deel heffing o.b.v. waterverbruik) als draagkracht (deel heffing o.b.v. WOZwaarde) zijn samengebracht. Het verbeterde economische klimaat heeft gunstige effecten op de lokale schatkist.

De invoering van de precariobelasting voor nutsbedrijven heeft een positieve invloed gehad op het inkomstenniveau. Vanaf 1 januari 2022 mag Hattem echter geen precariobelasting meer heffen en moet dit geld via andere inkomstenbronnen binnenkomen.
De financiële vraagstukken in Hattem liggen verder vooral ook in de sfeer van het goed verdelen van de lokale lusten en de lasten.

De ChristenUnie ziet dan ook het volgende voor zich…

Bij de financiële plannen voor de komende jaren moet in het wegvallen van de precariobelasting in 2022 worden voorzien. De ChristenUnie wil de totale lokale lastendruk voor de burger zoveel mogelijk beperken waarbij toch het voorzieningenniveau voor een kleine stad als Hattem zo hoog mogelijk ligt.