Onderwijs

Onderwijs

Goed onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van jongeren en daarmee voor onze samenleving.

De ChristenUnie ziet dan ook het volgende voor zich…

De school is een plek waar kinderen zich cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze andere jongeren ontmoeten. De ChristenUnie is voor vrijheid van onderwijs. Ouders kunnen vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen. De gemeente respecteert de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden. Tenslotte willen we dat iedere Hattemer trots kan zijn op onze moderne en duurzame schoolgebouwen.

De trend om onderwijsinstellingen en kinderopvang samen te voegen tot Integrale Kindcentra biedt kansen om kinderen vanaf heel jong een doorlopende leerlijn aan te bieden. Tegelijk mag lokale samenwerking geen inbreuk vormen op de autonomie van besturen en de identiteit van scholen. Vrijheid van onderwijs vraagt om een terughoudende overheid. Samenwerking is goed, samenwerking afdwingen niet.

De overheid is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de schoolgebouwen in Hattem. Vooral de kwaliteit van de accommodaties van basisschool De Zaaier en van de Van Heemstraschool kan beter. Vanuit het oogpunt van energiebeheersing, maar ook vanuit onderwijskundig oogpunt. Ook de andere schoolgebouwen vragen om aanpassing.

De ChristenUnie zet zich de komende periode in voor voldoende geld van de gemeente Hattem voor onderwijsvoorzieningen. Tegelijk moet er aandacht zijn voor duurzame onderwijshuisvesting in een multi- functionele setting.

Om de overgang van basis naar middelbaar en van middelbaar naar hoger onderwijs te vergemakkelijken ontvangen gezinnen met een inkomen tot 130% van het minimumniveau een bijdrage van € 300,- wanneer een van de kinderen een dergelijke overgang maakt.