Algemene beschouwingen

Arend_smallmaandag 12 november 2018 19:22

Tijdens de begrotingsvergadering van 12 november hield iedere fractie zijn zogenaamde Algemene Beschouwingen. Arend Palland heeft die van de ChristenUnie uitgesproken:

Sinds medio 2018 is dit college aan de slag. Met daadkracht, zo was de belofte. Maar ook in goed overleg met de inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Deze begroting getuigt daarvan en in de afgelopen maanden zien we ook al de eerste resultaten. De gymzaal Eijerdijk en de brandweerkazerne zijn ‘Powered by Hattem’ dankzij vlotte medewerking vanuit de gemeente. Een tweede voorbeeld is de aanpak van het Marktplein. Niet snel genoeg naar de mening van sommigen. Maar dit keer komt er een oplossing die wél draagvlak heeft. We waarderen de inspanningen van wethouder Schipper en ook collega Kort (D66) met - al is het nog geen TopGear - testritten tot in Zwolle aan toe.

Zorg/onderwijs/sport
Tijdens de afgelopen raadsexcursie maakten we in de Marke kennis met de betrokken medewerkers van instellingen. Zij zijn gemotiveerd en deskundig aan het werk voor de Hattemse samenleving. De Hattemers weten steeds beter de weg te vinden naar de gedecentraliseerde voorzieningen. In de afgelopen jaren hebben ambtenaren en medewerkers van deze instellingen een grote prestatie geleverd. We spreken er graag nog eens onze waardering voor uit.

Als het aan deze coalitie ligt, wordt de Hattemse onderwijsvisie snel en graag ook goed uitgevoerd: met duurzame schoolgebouwen en goede groene speelruimte. Voor het eerste cluster is nu budget. Maar er moet ook een tweede cluster gerealiseerd worden. Het zou goed zijn om in de komende periode ook financiele dekking te zoeken voor het tweede cluster, bijvoorbeeld via de grondexploitatie van de huidige locaties. Daarnaast wacht ons een locatiekeuze. Dit houdt veel mensen bezig en de langdurige onzekerheid is niet goed voor het draagvlak. We hopen dat schoolbesturen en ouders bereid zijn om over hun eigen schaduw heen te springen als dat voor de langetermijnontwikkeling in Hattem beter is.

Wonen, werken en recreëren (H2)
Er staan steeds meer winkels leeg in Hattem. Dat is jammer. We hopen dat de herinrichting van de binnenstad bijdraagt aan de aantrekkingskracht van Hattem voor winkeliers. Helaas gaat de verschuiving van kopen-in-de-winkel naar aanschaf-via-internet ook Hattem niet voorbij. We hebben hoge verwachtingen van de ‘Retailmaster’. We hopen dat de Hattemse middenstand daardoor in zijn kracht gezet wordt en beter de aansluiting vindt op de nieuwe economie.

Het is ook goed om, als het aantal winkels gelijk blijft, na te denken over een betere concentratie er van. Dan valt de leegstand minder op. Andere gemeenten gaan ons daar in voor. We hopen dat samen met inwoners en ondernemers goede, consequente en krachtdadige keuzen worden gemaakt, zodat Hattem-centrum een eenduidig, herkenbaar en vooral aantrekkelijk profiel krijgt voor inwoner en toerist. Ronduit Hattem levert hier een belangrijke bijdrage aan. Een eenmalige bijdrage van € 20.000 is dan ook van harte gegund.

Verkeer
We zijn blij met de ambitie om de Hattemse binnenstad aantrekkelijker te maken als verblijfs- en winkelgebied. Doorgaand en parkeerplaats-zoekend autoverkeer past daar volgens ons, maar ook volgens veel bezoekers die we spraken of er over horen mopperen, niet in.

We vragen aandacht voor de inrichting van het Roseboomspoor, die blijkens het GVVP onderdeel gaat uitmaken van de snelfietssnelroute door Hattem. Voorzover we kunnen nagaan is daarvoor in 2019 nog niet begroot. Wij roepen het college op om vaart te maken met de uitvoeringsagenda van het GVVP en daarbij te zoeken naar cofinanciering. Wij horen graag een toezegging van de wethouder dat hij de verbreding van het rozenboomspoor wil meenemen in de hoofdfietsinfrastructuur van Hattem en hierbij bij de provincie de cofinanciering wil regelen. Ook met de andere verkeersplannen, zoals oversteek Bijleveldsingel zijn we blij. We willen echter geen ‘Hogenkamp II’. Daarom dringen we aan op goed overleg met omwonenden en weggebruikers bij het ontwerp van de definitieve inrichting.

Netwerken en besturen
Voorzitter, in de 50-er jaren kende ons land een kabinet met twee Ministers van Buitenlandse Zaken. Minister Luns, één van die twee, legde aan Queen Elizabeth uit waarom: Omdat wij zoveel buitenland hebben!

Hetzelfde zou kunnen gelden van een kleine stad als Hattem. De samenwerking met de ons omringende gemeenten én het participeren in de samenwerkingsverbanden vragen veel van u als bestuurders en ambtenaren. Hattem loopt gelukkig niet weg voor de verantwoordelijkheden die we hebben in die verbanden. Maar de ChristenUnie blijft alert op de directe invloed van onze inwoners, met een duur woord, de democratische legitimatie van deze samenwerkingsverbanden.

Financiën
In de media neemt onze wethouder Hospers alvast een voorschot op de compensatie voor de Vitens doorberekende precariobelasting en zet ogenschijnlijk onze raad hiermee buitenspel. Het risico is dat de inwoners van Hattem worden blijgemaakt met een dode mus. Het is nog niet zeker is of we als gemeente de heffing ook mogen houden, aangezien dit bij de rechter wordt aangevochten. Wij betalen liever op het moment dat juridische procedure is afgerond.

Er wordt goed geïnvesteerd in personele inzet en dat stemt ons positief omdat wij een ambitieus coalitieakkoord hebben om uit te voeren. Maar wij benadrukken wel dat onze ambtenaren moeten vasthouden aan zaakgericht werken omdat een grotere organisatie meer scherpte nodig heeft om effectief te blijven.

Gemeentelijke organisatie
Initiatieven van inwoners steunen we graag. Tot nu toe is dat alleen met ambtelijke ondersteuning. Vaak staan de plannen stil, zodra blijkt dat er geen startkapitaaltje is. We zouden in het komende jaar graag € 25.000 willen reserveren om ook financieel de start van inwonersinitiatieven mogelijk te maken. Dekking is volgens ons mogelijk vanuit het begrotingsresultaat of de algemene reserve. We zijn benieuwd of de wethouder en andere fracties dit idee ondersteunen en mee willen werken aan een amendement met die strekking.

Tot slot
We zijn de ambtenaren dankbaar voor al het werk voor deze begroting. Maar ook voor het werk dat iedere dag weer gedaan wordt voor onze stad. We merken elke keer weer dat onze ambtenaren betrokken, betrouwbaar en als een hecht team hun werk doen en nooit te beroerd zijn om nog maar weer eens een vraag van ons als raad te beantwoorden. Daar zijn we oprecht dankbaar voor en we hopen dat we op deze manier ook in het komend jaar kunnen samenwerken.

Voorzitter: ‘The devil is in the detail’, is een oud gezegde. Maar het is afgeleid van een nog ouder gezegde: ‘God is in the detail’. Die uitdrukking maakt duidelijk dat aandacht voor details belangrijk is. Voor een gemeente betekent dat: aandacht voor regelingen, aandacht voor uitwerkingen, maar daarin en daarmee hopelijk vooral toewijding aan mensen, zoals de inwoner van Hattem die niet rond kan komen, de talentvolle sporter, de nieuwe Nederlander, de forens, het schuldhulpmaatje, de ambitieuze ondernemer, de chronisch zieke en de mantelzorger. Want samen brengen we Hattem tot bloei.

We hopen, wensen en bidden u als bestuurders en ambtenaren toe dat God mede dankzij uw toewijding aan onze inwoners zowel in de hoofdlijnen als in de details als in de uitvoering te vinden is. Tot zegen van onze mooie stad.

« Terug